Παρακαλώ περιμένετε…

Όροι χρήσης

To Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος με την επωνυμία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ.18-20, ΤΚ 15125, (εφεξής «VIVA PAYMENTS»), νομίμως αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος 1, παρέχει στο Χρήστη, όπως ορίζεται κατωτέρω, τη δυνατότητα να αιτηθεί την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος συγκεκριμένης αξίας, το ισόποσο της οποίας προπληρώνεται με χρέωση Κάρτας, και το οποίο ενσωματώνεται σε ηλεκτρονικό κωδικό, η εξαργύρωση της αξίας του οποίου είναι δυνατή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παρόντες Όροι (εφεξής «Υπηρεσία»).
 1. Πεδίο Εφαρμογής- Ορισμοί

  Στο πλαίσιο της παρούσης, οι κάτωθι όροι νοούνται ως ακολούθως:
  «Χρήστης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται και χρησιμοποιεί την Υπηρεσία. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ο Χρήστης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η εγγραφή και χρήση της Υπηρεσίας πραγματοποιείται από το νόμιμο εκπρόσωπό αυτού.
  «Κάρτα»: Κάθε πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα πληρωμών εκδόσεως οποιουδήποτε αναγνωρισμένου στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή φορέα του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, η οποία χρεώνεται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας για την έκδοση ηλεκτρονικού κωδικού, στον οποίο αποθηκεύεται ηλεκτρονικό χρήμα ισόποσης με την εκάστοτε χρέωση αξίας.
  «κωδικός εξαργύρωσης»: ο μοναδικός, δεκαεξαψήφιος, αριθμητικός κωδικός, ο οποίος εκδίδεται ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήματος του Χρήστη, και στον οποίο αποθηκεύεται με χρέωση Κάρτας ηλεκτρονικό χρήμα συγκεκριμένης νομισματικής αξίας σε Ευρώ (€), επιλογής του Χρήστη σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται παρακάτω.
  «VIVA WALLET»: το ηλεκτρονικό πορτοφόλι VIVA WALLET του Ιδρύματος Ηλεκτρονικού χρήματος VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ, το οποίο υπόκειται στους Όρους Χρήσης VIVA WALLET (https://www.vivawallet.com/el-gr/personal-terms ή https://www.vivawallet.com/el-gr/business-terms αντίστοιχα), στο οποίο είναι δυνατόν να εξαργυρώνεται ένας κωδικός, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται κατωτέρω.
 2. Εγγραφή & Χρήση της Υπηρεσίας

  1. Η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη είτε στην επίσημη ιστοσελίδα της (http://freepos.gr/) είτε ως εφαρμογή σε «έξυπνες συσκευές» (smartphones, tablets) και προϋποθέτει την εγγραφή του Χρήστη για τη δημιουργία προσωπικού του λογαριασμού. Ο Χρήστης μπορεί να εγγραφεί στην Υπηρεσία είτε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» είτε μέσω του λογαριασμού του στο Google. Στη συνέχεια δηλώνει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) και λαμβάνει στο δηλωθέντα τηλεφωνικό αριθμό, μοναδικό τετραψήφιο κωδικό τον οποίο καλείται να πληκτρολογήσει στο ειδικό πεδίο που του ζητείται.
  2. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην Υπηρεσία, ο Χρήστης έχει δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στην Υπηρεσία στον οποίο δύναται να εισέρχεται οποτεδήποτε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο «Facebook» ή στο Google, τον οποίο χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του. Από τον προσωπικό του λογαριασμό στην Υπηρεσία, ο Χρήστης μπορεί να αιτείται την έκδοση κωδικών εξαργύρωσης με αξία της επιλογής του, εισάγοντας:
   (i) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου στον οποίο επιθυμεί ο Χρήστης να σταλεί ο κωδικός εξαργύρωσης,
   (ii) τη νομισματική αξία την οποία επιθυμεί να ενσωματώνει ο κωδικός εξαργύρωσης σε Ευρώ (€),
   (iii) τα στοιχεία της Κάρτας, με ισόποση χρέωση της οποίας θα εκδοθεί ο κωδικός εξαργύρωσης, όπως ζητούνται και
   iv) το e-mail στο οποίο θα αποστέλλεται το παραστατικό χρέωσης της Κάρτας για την έκδοση του αντίστοιχου κωδικού εξαργύρωσης.
  3. Για την ολοκλήρωση έκδοσης ενός κωδικού εξαργύρωσης, εφόσον γίνει αποδεκτό το σχετικό αίτημα από τη VIVA PAYMENTS, θα αποστέλλονται με μήνυμα (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, όπως δηλώθηκε σύμφωνα με τον όρο 2.2.(i), ο δεκαεξαψήφιος κωδικός εξαργύρωσης και η νομισματική αξία που ενσωματώνει σε Ευρώ (€). Η έκδοση του κωδικού εξαργύρωσης θεωρείται επιτυχής μόνο με την αποστολή από τη VIVA PAYMENTS του ως άνω SMS.
  4. Η νομισματική αξία που αποθηκεύεται σε κάθε κωδικό εξαργύρωσης δεν είναι τοκοφόρος.
  5. Ακύρωση ενός κωδικού εξαργύρωσης κατόπιν έκδοσής του, δεν είναι δυνατή.
  6. H εξαργύρωση της νομισματικής αξίας που ενσωματώνει ένας κωδικός γίνεται από το Χρήστη μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στην Υπηρεσία, με εισαγωγή στα ειδικά πεδία των ψηφίων του κωδικού εξαργύρωσης, καθώς και των στοιχείων του μέσου πληρωμής, στο οποίο ο Χρήστης επιθυμεί να πιστωθεί η νομισματική αξία του κωδικού εξαργύρωσης. Kάθε κωδικός εξαργύρωσης εξαργυρώνεται σε ενεργό και ταυτοποιημένο VIVA WALLET σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης VIVA WALLET.
  7. Κάθε κωδικός δύναται να εξαργυρωθεί άπαξ και για το σύνολο της αξίας που ενσωματώνει. Εξαργύρωση τμήματος της αξίας του κωδικού δεν είναι δυνατή.
  8. Η εξαργύρωση της νομισματικής αξίας ενός κωδικού, συνεπάγεται κόστος, το οποίο παρακρατείται από την αξία του κωδικού κατά την εξαργύρωσή του και το ύψος του οποίου προσδιορίζεται εδώ
  9. Κάθε κωδικός εξαργύρωσης ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του σύμφωνα με τη διαδικασία των όρων 2.2. & 2.3. Με την παρέλευση του διαστήματος αυτού, ο κωδικός εξαργύρωσης καθίσταται ανίσχυρος και η αξία του πιστώνεται στην Κάρτα η οποία χρεώθηκε για την έκδοσή του.
  10. H χρήση της Υπηρεσίας υπόκειται σε συνδρομή, η οποία δύναται να εξοφλείται από το Χρήστη κατ’ επιλογήν του είτε μηνιαίως είτε ετησίως και το ύψος της οποίας προσδιορίζεται εδώ. Η συνδρομή (μηνιαία ή ετήσια, όπως επιλεγεί από το Χρήστη) εξοφλείται από το Χρήστη με χρέωση Κάρτας.
  11. Ο Χρήστης δύναται να επιλέξει αυτόματη ανανέωση της συνδρομής του και εξόφληση αυτής με χρέωση Κάρτας. Στην περίπτωση αυτή, με την αποδοχή των παρόντων, ο Χρήστης αποδέχεται και συναινεί στην εξόφληση των συνδρομών προς τη VIVA PAYMENTS για τη χρήση της Υπηρεσίας, με αυτόματη χρέωση της Κάρτας με την οποία θα εξοφλήσει την πρώτη συνδρομή. Οι χρεώσεις συνδρομών στην Κάρτα διενεργούνται με εντολή της VIVA PAYMENTS ως δικαιούχου είσπραξης, κατ’ εξουσιοδότηση του Χρήστη, ως πληρωτή, με βάση την εκάστοτε οφειλόμενη συνδρομή, το ύψος της οποίας θα αναγράφεται στο αντίστοιχο παραστατικό το οποίο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Χρήστη στο e-mail που ο ίδιος δήλωσε κατά την εγγραφή του. Κάθε αυτομάτως ανανεούμενη συνδρομή καθίσταται απαιτητή για το Χρήστη (ανά μήνα ή έτος, ανάλογα την αρχική επιλογή του) την επόμενη της λήξης της προηγούμενης. Η εντολή αυτή άμεσης χρέωσης είναι ελεύθερα ανακλητή από το Χρήστη από το διαχειριστικό περιβάλλον της Υπηρεσίας, ο οποίος προκειμένου να εξακολουθεί να έχει δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας, θα πρέπει να υποδείξει νέο μέσο πληρωμής με την άμεση χρέωση του οποίου θα εξοφλείται κάθε επόμενη συνδρομή. Εφόσον ο Χρήστης δεν επιθυμεί τη συνέχιση χρήσης της Υπηρεσίας, υποχρεούται να ενημερώσει τη VIVA PAYMENTS άμεσα με τους τρόπους που προβλέπονται υπό 6.6.
  12. Σε περίπτωση μη εξόφλησης μίας (1) συνδρομής από το Χρήστη, η VIVA PAYMENTS διακόπτει τη δυνατότητα χρήσης της Υπηρεσίας.
 3. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

  1. Εφόσον ο Χρήστης ενεργεί ως καταναλωτής, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας Καταναλωτή του N.2251/1994, ως σήμερα ισχύει.
  2. Συγκεκριμένα, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αποδοχή των παρόντων, αζημίως και αναίτια να υπαναχωρήσει από τους όρους αυτούς (δικαίωμα υπαναχώρησης του άρθρου 4θ του Ν. 2251/1994) σύμφωνα με το υπόδειγμα (εδώ)
  3. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο Χρήστης είναι καταναλωτής, οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ εκείνου και της VIVA PAYMENTS δύναται να επιλυθεί φιλικά μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show) και των πιστοποιημένων σε αυτή - σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ- φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, εν προκειμένω της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ" (http://www.synigoroskatanaloti.gr).
 4. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών

  1. Oι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που ενδεχομένως προκύψει από αυτούς υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών τα οποία ορίζονται κατά τόπον αρμόδια.
  2. Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για την παράβαση των διατάξεων των τίτλων ΙΙΙ και ΙV του Μέρους Πρώτου του Ν.3862/2010, υπό την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της συγκεκριμένης υπηρεσίας για την επίλυση των διαφορών .
  3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 αρμόδιες αρχές για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των Χρηστών και της VIVA PAYMENTS είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή όπως και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπονται στο άρ. 11 του Ν. 2251/1994. Στο μέτρο που οι Χρήστες, στο πλαίσιο της παρούσης Υπηρεσίας δεν φέρουν την ιδιότητα του καταναλωτή, εάν επιθυμούν τον φιλικό διακανονισμό/ διευθέτηση μία διαφοράς συνιστάται να συμβουλεύονται εκ των προτέρων τις ανωτέρω αρχές σχετικά με την κατά περίπτωση αρμοδιότητά τους.
  4. Oποιοδήποτε από τα μέρη, πριν από την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια ή τις ανωτέρω αρχές προς επίλυση διαφοράς που τυχόν προέκυψε στο πλαίσιο της παρούσης έχει δικαίωμα να προσφύγει σε διαμεσολάβηση του Ν. 3898/2010 ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς αυτής.
 5. Προσωπικά Δεδομένα

  1. Οι Χρήστες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία από τη VIVA PAYMENTS αρχείου προσωπικών δεδομένων που εισάγουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένου και αρχείου καταγεγραμμένων συνομιλιών. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του τηρούμενου αρχείου είναι η VIVA PAYMENTS. Σε περίπτωση που ο Χρήστης είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των φυσικών προσώπων - νομίμων εκπροσώπων του για τυχόν συλλογή, τήρηση και επεξεργασία από την VIVA PAYMENTS προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας.
  2. Τα δεδομένα που αφορούν στους Χρήστες συλλέγονται από τις παρεχόμενες από τους ίδιους πληροφορίες και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ή κατά περίπτωση και από ανεξάρτητες τρίτες πηγές όπου τα στοιχεία αυτά έχουν δημοσιευτεί.
  3. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγονται τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας, την οποία ζητούν οι Χρήστες. Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης και αντίρρησης αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί η VIVA PAYMENTS σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  4. Η VIVA PAYMENTS μπορεί να διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συλλέγει σε τρίτα μέρη ως απαιτείται για την ολοκλήρωση της παροχής της Υπηρεσίας. Οι Χρήστες συγκατατίθενται στη διαβίβαση αυτή και γνωστοποίηση των στοιχείων τους και του περιεχομένου της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και της VIVA PAYMENTS προς τους Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και τις Τράπεζες που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην παροχή της Υπηρεσίας όπως ενδεικτικά για την έκδοση κωδικούεξαργύρωσης, αλλά και στις αρμόδιες εποπτικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της πρόληψης, διερεύνησης και καταστολής τυχόν αξιόποινων πράξεων.
  5. Η άρνηση παροχής συγκατάθεσης από τον Χρήστη αναφορικά με την απαιτούμενη συλλογή, επεξεργασία διαβίβαση των στοιχείων έχει ως συνέπεια την αδυναμία παροχής της Υπηρεσίας.
  6. Η VIVA PAYMENTS οφείλει να τηρεί δεδομένα των Κατόχων και των Συναλλαγών που επιχειρούνται ή/ και εκτελούνται μέσω της Υπηρεσίας και των συστημάτων της για τα ελάχιστα χρονικά διαστήματα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η πρόσβαση και η διαχείριση των δεδομένων αυτών από τους Κατόχους πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  7. Η VIVA PAYMENTS καθώς και κάθε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή οργανισμός που εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στην διαδικασία ολοκλήρωσης της παροχής της Υπηρεσίας (πχ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνεργαζόμενα με τη VIVA PAYMENTS πιστωτικά ιδρύματα, Διεθνείς Οργανισμοί Καρτών Visa, MasterCard κ.λπ) έχουν δικαίωμα να αναζητούν πληροφορίες και στοιχεία από αρχεία πληροφοριών και βάσεις δεδομένων που τηρούνται νόμιμα σχετικά με την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία των Χρηστών και σχετικά με τις συναλλαγές που επιχειρούν και για τον σκοπό αυτό οι Χρήστες παρέχουν ανεπιφύλακτα την συγκατάθεσή τους.
  8. Η VIVA PAYMENTS μπορεί να προβεί στην καταγραφή των συνομιλιών μεταξύ της με τους Χρήστες για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών ή/και απόδειξης μίας συνομιλίας ή/και μίας συναλλαγής τηρουμένων των εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων κυρίως περί ενημέρωσης έναρξης και λήξης της καταγραφής. Οι Χρήστες αποδέχονται την καταγραφή επιπλέον των όποιων διαδικασιών ενημέρωσης περί έναρξης και λήξης της καταγραφής μίας συνομιλίας λαμβάνει η VIVA PAYMENTS σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική νομοθεσία.
 6. Λοιποί όροι

  1. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους της Υπηρεσίας, μέσω της ιστοσελίδας της http://freepos.gr/. Η τροποποίηση των Όρων πραγματοποιείται με την ανάρτηση των τροποποιημένων όρων στον σχετικό διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας και εφόσον ο Χρήστης δεν είναι καταναλωτής ισχύει άμεσα από την ανάρτησή της. Σε περίπτωση που ο Χρήστης είναι καταναλωτής η τροποποίηση αυτή τίθεται σε ισχύ δύο (2) μήνες μετά τηνανάρτησή της, εκτός εάν η τροποποίηση αυτή πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστική ή διοικητική απόφαση ή συνδέεται με την παροχή καινούριων υπηρεσιών ή νέων δυνατοτήτων υφισταμένων υπηρεσιών ή αποτελούν τροποποίηση η οποία κατά την απόλυτη κρίση της VIVA PAYMENTS δεν αυξάνει τις υποχρεώσεις ή δεν περιορίζει τα δικαιώματα των Χρηστών.
  2. Οποιοσδήποτε δεν αποδέχεται την τροποποίηση των Όρων της Υπηρεσίας οφείλει να απέχει από την χρήση αυτής, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την τροποποίηση αυτή.
  3. Η χρήση της Υπηρεσίας από το Χρήστη ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων.
  4. Εφόσον ο Χρήστης είναι νομικό πρόσωπο, δηλώνει ότι α) διαθέτει την ικανότητα να συμβάλλεται με τη VIVA PAYMENTS για την εγγραφή του και χρήση της Υπηρεσίας στο πλαίσιο των παρόντων όρων, β) το φυσικό πρόσωπο που αποδέχεται τους παρόντες όρους για λογαριασμό του Χρήστη, είναι νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ενεργεί στο πλαίσιο της εκπροσωπευτικής εξουσίας που το νομικό πρόσωπο του παρέχει και γ) ότι το φυσικό αυτό πρόσωπο έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από το τελευταίο να δεσμεύει το Χρήστη στο πλαίσιο των παρόντων όρων.
  5. Οι Όροι της Υπηρεσίας διατίθενται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Ως επίσημη γλώσσα των Όρων αυτών ορίζεται η Ελληνική.
  6. Τυχόν γνωστοποιήσεις του Χρήστη προς την VIVA PAYMENTS, καθώς και έγγραφες αιτήσεις για περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας και η τυχόν υποβολή παραπόνων, μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@freepos.gr. Επίσης σχετική πληροφόρηση παρέχεται και τηλεφωνικά στο σύντομο κωδικό 13855 (αστική χρέωση).