Όροι & Προϋποθέσεις

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VIVA HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ.18-20, ΤΚ 15125, και αρ. ΓΕΜΗ 006549001000 (εφεξής «VIVA»), υπό την ιδιότητά της ως μη αποκλειστικής Αντιπροσώπου του Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος με την επωνυμία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ» (με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ.18-20, ΤΚ 15125, με αριθμό Μητρώου Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος της Τράπεζας της Ελλάδος 1) (εφεξής «VIVA PAYMENTS»), εξουσιοδοτημένη και για τη διανομή Ηλεκτρονικού Χρήματος που εκδίδεται από το Ίδρυμα αυτό, παρέχει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τη δυνατότητα να αποκτήσουν ηλεκτρονικό χρήμα ενσωματωμένο σε ηλεκτρονικούς κωδικούς, προκαθορισμένης αξίας, το ισόποσο της οποίας προπληρώνεται με ισόποση χρέωση κάρτας, προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να εκτελούν συναλλαγές φόρτισης ηλεκτρονικών πορτοφολιών VIVA WALLET.

1. Πεδίο Εφαρμογής
 
Οι παρακάτω όροι νοούνται ως ακολούθως:
«Χρήστης»: κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό (διά του νομίμου εκπροσώπου του), το οποίο χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για να αποκτήσει μέσω διανομής από τη VIVA, ηλεκτρονικό χρήμα της αξίας που επιθυμεί με σκοπό να πραγματοποιήσει στη συνέχεια Συναλλαγή Φόρτισης ενός VIVA WALLET.
«Συναλλαγή Φόρτισης»: Συναλλαγή του Χρήστη για την απόκτηση ηλεκτρονικού χρήματος με τη μορφή ηλεκτρονικών κωδικών, αξίας ίσης με τη νομισματική αξία που ο Χρήστης κατέβαλε στην VIVA με χρέωση Κάρτας και την περαιτέρω αποθήκευση της αξίας των κωδικών αυτών στο VIVA WALLET που ο Χρήστης επιθυμεί, με ισόποση πίστωση του υπολοίπου ηλεκτρονικού χρήματος που το VIVA WALLET αυτό εμφανίζει κατά το χρόνο φόρτισης.
«Κάρτα»: Κάθε πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα πληρωμών, προσωπική ή εταιρική, εκδόσεως οποιουδήποτε αναγνωρισμένου στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή φορέα του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, η οποία χρεώνεται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας αυτής για τη διανομή ηλεκτρονικού χρήματος με τη μορφή ηλεκτρονικών κωδικών.
«Κωδικός viva e-money»: ο ειδικός, αριθμητικός κωδικός, ο οποίος διανέμεται ηλεκτρονικά στον Χρήστη από τη VIVA, κατόπιν αιτήματος του, και στον οποίο αποθηκεύεται μέσω χρέωσης Κάρτας, ηλεκτρονικό χρήμα προκαθορισμένης νομισματικής αξίας σε Ευρώ (€), επιλογής του Χρήστη σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται παρακάτω.
“VIVA WALLET”: το προσωπικό ή επαγγελματικό ηλεκτρονικό πορτοφόλι που τηρείται στη VIVA PAYMENTS σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.vivawallet.com.
2. Εκτέλεση Συναλλαγών Φόρτισης VIVA WALLET με κωδικό viva e-money
 
  1. Ο Χρήστης αιτείται προς τη VIVA τη διανομή ηλεκτρονικού χρήματος συγκεκριμένης αξίας, ενσωματωμένου σε κωδικό viva e-money, μέσω των ακόλουθων καναλιών διανομής ηλεκτρονικού χρήματος που η VIVA διαθέτει:
   α) ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Free POS (http://freepos.gr/), στην οποία εισέρχεται ο ίδιος από ηλεκτρονικό μέσο (π.χ. υπολογιστή, συσκευή τύπου tablet) και εισάγει:
   (i) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου στον οποίο επιθυμεί να σταλεί ο κωδικός viva e-money,
   (ii) τη νομισματική αξία την οποία επιθυμεί να ενσωματώνει ο κωδικός viva e-money σε Ευρώ (€), και
   (iii) τα στοιχεία της Κάρτας, με ισόποση χρέωση της οποίας θα διανεμηθεί ο κωδικός viva e-money, και συγκεκριμένα τον αριθμό και ημερομηνία λήξης κάρτας, τον ειδικό αριθμό αναγνώρισης (CVV2/ CVC2), o οποίος αντιστοιχεί στα τρία (3) τελευταία ψηφία που αναγράφονται στην οπίσθια όψη της κάρτας, πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο «Χρέωση Κάρτας» είτε
   β) τηλεφωνικά, καλώντας στο σύντομο κωδικό 14515 (από σταθερό: αστική χρέωση/λεπτό -από κινητό: € 0,25/ λεπτό), ή οποιοδήποτε άλλο σύντομο κωδικό με τον οποίο η VIVA επιθυμεί να υποστηρίζει την παρούσα Υπηρεσία, δηλώνοντας στον αρμόδιο υπάλληλο τα υπό (i) –(iii) στοιχεία ανωτέρω (εκτός του ειδικού αριθμού αναγνώρισης CVV2/ CVC2), ή
   γ) μέσω της ειδικής εφαρμογής Free POS (application), εισάγοντας ομοίως τα υπό (i) –(iii) στοιχεία ανωτέρω.
  2. Εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό από τη VIVA, αποστέλλεται άμεσα επιβεβαιωτικό μήνυμα (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δηλώθηκε κατά τα παραπάνω και στο οποίο αναγράφονται τα ψηφία του κωδικού viva e-money και η νομισματική αξία που ενσωματώνει σε Ευρώ (€). Η διανομή του κωδικού viva e-money ολοκληρώνεται και θεωρείται επιτυχής μόνο με την αποστολή από τη VIVA του ως άνω SMS. Σε αντίθετη περίπτωση (όπως σε περίπτωση που το διαθέσιμο υπόλοιπο της Κάρτας που χρεώνεται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας υπολείπεται της νομισματικής αξίας του κωδικού viva e-money που αιτείται ο Χρήστης), το αίτημα για διανομή ηλεκτρονικού χρήματος απορρίπτεται, η χρέωση της Κάρτας που δηλώθηκε δεν πραγματοποιείται και δεν αποστέλλεται SMS στο δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου.
  3. Στη συνέχεια, ο Χρήστης χρησιμοποιεί τον κωδικό viva e-money που η VIVA του διένειμε για να πραγματοποιήσει Συναλλαγή Φόρτισης ενός VIVA WALLET που επιθυμεί πιστώνοντας το ισόποσο της νομισματικής αξίας του κωδικού στο VIVA WALLET αυτό σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις συναλλαγές φόρτισης των ηλεκτρονικών πορτοφολιών VIVA WALLET (https://www.vivawallet.com/el-gr/personal-terms ή https://www.vivawallet.com/el-gr/business-terms αντίστοιχα).
  4. O κωδικός viva e-money αποτελεί μέσο φόρτισης ενός VIVA WALLET υπό την προϋπόθεση ότι το VIVA WALLET αυτό είναι κατά το χρόνο της φόρτισης ενεργό και ταυτοποιημένο σύμφωνα με τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις (https://www.vivawallet.com/el-gr/personal-terms ή https://www.vivawallet.com/el-gr/business-terms αντίστοιχα).
  5. Η διανομή ενός κωδικού viva e-money από τη VIVA στο κινητό τηλέφωνο που δηλώνεται δεν επιφέρει χρέωση της Κάρτας που ο Χρήστης δήλωσε στο πλαίσιο της Υπηρεσίας, άλλης πέραν της ισόποσης χρέωσης με τη νομισματική αξία του κωδικού. Η ολοκλήρωση όμως μιας Συναλλαγής Φόρτισης ενός VIVA WALLET με πίστωση της νομισματικής αξίας του κωδικού viva e-money, συνεπάγεται κόστος, το οποίο παρακρατείται από την αξία του κωδικού κατά την πίστωση της στο VIVA WALLET. Το ύψος του κόστους αυτού προσδιορίζεται εδώ.
  6. Ακύρωση ενός κωδικού viva e-money κατόπιν αποστολής του ανωτέρω επιβεβαιωτικού SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που ο Χρήστης δήλωσε, δεν είναι δυνατή.
  7. Κάθε κωδικός viva e-money δύναται να χρησιμοποιηθεί για μία (1) μόνο φόρτιση ενός VIVA WALLET και μόνο για το σύνολο της αξίας που ενσωματώνει. Φόρτιση ενός VIVA WALLET με τμήμα της αξίας του κωδικού viva e-money δεν είναι δυνατή.
3. Δικαίωμα Υπαναχώρησης
 
  1. Εφόσον ο Χρήστης ενεργεί ως καταναλωτής, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας Καταναλωτή του N.2251/1994, ως σήμερα ισχύει
  2. Συγκεκριμένα, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αποδοχή των παρόντων, αζημίως και αναίτια να υπαναχωρήσει από τους όρους αυτούς (δικαίωμα υπαναχώρησης του άρθρου 4θ του Ν. 2251/1994) σύμφωνα με το υπόδειγμα (εδώ). Εφόσον η εκτέλεση των υποχρεώσεων των μερών (Χρήστη και VIVA) έχει ολοκληρωθεί πλήρως ήδη πριν από το χρόνο υπαναχώρησης με ρητή αίτηση του καταναλωτή, η υπαναχώρηση από τους παρόντες όρους δεν δύναται να ασκηθεί.
  3. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο Χρήστης είναι καταναλωτής, οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ εκείνου και της VIVA δύναται να επιλυθεί φιλικά μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show) και των πιστοποιημένων σε αυτή -σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ- φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, εν προκειμένω της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ" (http://www.synigoroskatanaloti.gr).
4. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών
 
  1. Oι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που ενδεχομένως προκύψει από αυτούς υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών τα οποία ορίζονται κατά τόπον αρμόδια.
  2. Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για την παράβαση των διατάξεων των τίτλων ΙΙΙ και ΙV του Μέρους Πρώτου του Ν.3862/2010, υπό την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της συγκεκριμένης υπηρεσίας για την επίλυση των διαφορών .
  3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 αρμόδιες αρχές για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν στο πλαίσιο της Υπηρεσίας είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή όπως και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπονται στο άρ. 11 του Ν. 2251/1994. Στο μέτρο που οι Χρήστες, στο πλαίσιο της παρούσης Υπηρεσίας δεν φέρουν την ιδιότητα του καταναλωτή, εάν επιθυμούν τον φιλικό διακανονισμό/ διευθέτηση μία διαφοράς συνιστάται να συμβουλεύονται εκ των προτέρων τις ανωτέρω αρχές σχετικά με την κατά περίπτωση αρμοδιότητά τους.
  4. Περαιτέρω των ανωτέρω οποιοδήποτε από τα μέρη, πριν από την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια ή τις ανωτέρω αρχές προς επίλυση διαφοράς που τυχόν προέκυψε στο πλαίσιο της παρούσης έχει δικαίωμα να προσφύγει σε διαμεσολάβηση του Ν. 3898/2010 ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς αυτής.
5. Προσωπικά Δεδομένα
 
  1. Οι Χρήστες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία από τη VIVA αρχείου προσωπικών δεδομένων των Χρηστών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένου και αρχείου καταγεγραμμένων συνομιλιών. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του τηρούμενου αρχείου είναι η VIVA.
  2. Τα δεδομένα που αφορούν στους Χρήστες συλλέγονται από τις παρεχόμενες από τον ίδιο πληροφορίες και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ή κατά περίπτωση και από ανεξάρτητες τρίτες πηγές όπου τα στοιχεία αυτά έχουν δημοσιευτεί.
  3. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγονται τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας, την οποία ζητούν οι Χρήστες. Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης και αντίρρησης αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί η VIVA σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  4. Η VIVA μπορεί να διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συλλέγει σε τρίτα μέρη ως απαιτείται για την ολοκλήρωση της παροχής της Υπηρεσίας αυτής. Οι Χρήστες συγκατατίθενται στη διαβίβαση αυτή και γνωστοποίηση των στοιχείων τους και του περιεχομένου της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και της VIVA προς τη VIVA PAYMENTS, τους Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και τις Τράπεζες που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην παροχή της Υπηρεσίας Free POS όπως ενδεικτικά για τη διανομή αυτού, αλλά και στις αρμόδιες εποπτικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της πρόληψης, διερεύνησης και καταστολής τυχόν αξιόποινων πράξεων.
  5. Η άρνηση παροχής συγκατάθεσης από τον Χρήστη αναφορικά με την απαιτούμενη συλλογή, επεξεργασία διαβίβαση των στοιχείων έχει ως συνέπεια την αδυναμία παροχής της Υπηρεσίας Free POS.
  6. Η VIVA οφείλει να τηρεί δεδομένα των Χρηστών και των συναλλαγών που επιχειρούνται ή/ και εκτελούνται μέσω της Υπηρεσίας Free POS και των συστημάτων της για τα ελάχιστα χρονικά διαστήματα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η πρόσβαση και η διαχείριση των δεδομένων αυτών από τους Χρήστες πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  7. Η VIVA καθώς και κάθε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή οργανισμός που εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στην διαδικασία ολοκλήρωσης της παροχής της Υπηρεσίας Free POS (πχ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά VIVA PAYMENTS, συνεργαζόμενα με τη VIVA PAYMENTS πιστωτικά ιδρύματα, Διεθνείς Οργανισμοί Καρτών Visa, MasterCard κ.λπ) έχουν δικαίωμα να αναζητούν πληροφορίες και στοιχεία από αρχεία πληροφοριών και βάσεις δεδομένων που τηρούνται νόμιμα σχετικά με την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία των Χρηστών και σχετικά με τις συναλλαγές που επιχειρούν και για τον σκοπό αυτό οι Χρήστες παρέχουν ανεπιφύλακτα την συγκατάθεσή τους.
  8. Η VIVA μπορεί να προβεί στην καταγραφή των συνομιλιών μεταξύ της με τους Χρήστες για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών ή/και απόδειξης μίας συνομιλίας ή/και μίας συναλλαγής τηρουμένων των εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων κυρίως περί ενημέρωσης έναρξης και λήξης της καταγραφής. Οι Χρήστες αποδέχονται την καταγραφή επιπλέον των όποιων διαδικασιών ενημέρωσης περί έναρξης και λήξης της καταγραφής μίας συνομιλίας λαμβάνει η VIVA σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική νομοθεσία.
6. Λοιποί όροι
 
  1. Η VIVA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους της Υπηρεσίας FREE POS, μέσω της ιστοσελίδας της http://freepos.gr/. Συστήνεται στους Χρήστες να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα των παρόντων όρων και να ενημερώνονται σχετικά.
  2. Κάθε τροποποίηση των όρων αναρτάται στο σχετικό διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας δύο (2) μήνες πριν την έναρξη ισχύος της, εκτός εάν η τροποποίηση αυτή πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστική ή διοικητική απόφαση ή συνδέεται με την παροχή καινούριων υπηρεσιών ή νέων δυνατοτήτων υφισταμένων υπηρεσιών ή εφόσον κατά την απόλυτη κρίση της VIVA δεν αυξάνει τις υποχρεώσεις ή δεν περιορίζει τα δικαιώματα των Χρηστών.
  3. Σε κάθε περίπτωση, οποιοσδήποτε δεν αποδέχεται την τροποποίηση οφείλει να απέχει από την χρήση της Υπηρεσίας Free POS, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους τροποποιημένους όρους.
  4. Η χρήση της Υπηρεσίας Free POS από τους Χρήστες ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων.
  5. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται στην ελληνική γλώσσα στην ιστοσελίδα http://freepos.gr/ και την αγγλική γλώσσα στην εφαρμογή FreePOS (αναλόγως των ρυθμίσεων της εκάστοτε συσκευής).